Qualtrack

Zajišťování kvality je pro instituce vzdělávání dospělých zásadním procesem k zajištění neustálého zlepšování jejich vzdělávacích programů a služeb. Autoevaluační dotazník je cenným nástrojem, který institucím umožňuje shromažďovat data, identifikovat oblasti pro zlepšení a přijímat informovaná rozhodnutí ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání. Tato metodika nastiňuje kroky a postupy provádění sebehodnocení pomocí autoevaluačního dotazníku.

Zahájení procesu hodnocení zahrnuje

rozhodnutí provést hodnocení s vysokým nasazením vedení, včetně interního rozhodnutí o cílech a účelech hodnocení,

rozdělení úkolů a odpovědností v rámci týmu kvality, a

rozhodnutí o čase a zdrojích přidělených procesu.

Když se instituce rozhodne provést hodnocení, začne sebehodnocením, které je založeno na dotazníku a je přístupné online na platformě Qualtrack. Tým kvality by měl uspořádat koordinační schůzky, aby proces pokračoval.

Dotazník pro sebehodnocení obsahuje otázky v šesti hlavních kategoriích: Vstupní požadavky, Institucionální zázemí, Lektoři a lektoři, Efektivita vzdělávacího procesu, Výukové prostředí, Služby účastníkům.

  1. První sada otázek slouží jako vstupní kritéria pro vstup do procesu hodnocení. Předpokládá se, že hodnocení budou provádět typické vzdělávací instituce, které mají nějakou historii a vlastní prostory.

 

  1. Otázky týkající se institucionálního zázemí slouží k tomu, aby instituce měla jasnou vizi, respektovala některé základní morální hodnoty a zásady slušného chování a měla interní a externí komunikační procesy.

 

  1. V kategorii Lektoři a trenéři bude podíl lektorů se zvláštní kvalifikací pro pedagogickou činnost (doložených dle popsaného standardu, např. kvalifikační zkouška, státní zkouška z příslušných oborů, osvědčení z odborného kurzu pro rozvoj pedagogických kompetencí apod.). být hodnocen v rámci vzdělávací instituce, stejně jako podpora rozvoje lektorů ze strany vzdělávací instituce. Hodnotí se také propojení vzdělávacího programu dle požadavků zákazníka s praktickou realizací výuky nebo schopnost lektorů průběžně ověřovat rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

 

  1. Měří se efektivita vzdělávacího procesu a zaměřuje se na samotný průběh vzdělávání, zejména z pohledu analýzy vzdělávacích potřeb, přizpůsobení vzdělávací nabídky potřebám klienta a výsledkům analýzy, schopnost ověřit dosažení cílů stanovených ve vzdělávací nabídce, schopnost vytvářet plány rozvoje vzdělávání na přání klienta, umožňující udržení znalostní úrovně účastníků po ukončení kurzu apod.

 

  1. Výukové prostředí je nedílnou součástí výuky, a proto musí být zajištěno vzdělávací institucí odpovídající kvality, pokud jde o technické a IT vybavení a didaktické prostředky. Hodnoceny budou prostory, kde výuka probíhá, dále např. originální materiály pro podporu výuky (buď vlastní nebo s uvedeným autorstvím), vybavení učebny, vybavení odpovídající charakteru výuky, využití multimediální didaktiky pomůcky atd.

 

  1. Zákaznický přístup (Služby účastníkům) vzdělávacích institucí je posuzován především z hlediska flexibility a komfortu pro zákazníka. Toto kritérium zahrnuje šíři a dostupnost vzdělávací nabídky, existenci kontaktních pracovníků a kvalifikovaných pracovníků pro vzdělávací poradenství, schopnost rychle realizovat kurzy zveřejněné v nabídce, a to v místě a čase přizpůsobené přání zákazníka, schopnost poskytovat další služby v souvislosti se vzdělávacími aktivitami apod.Hlavní otázky jsou formulovány jako otázky ano/ne. Existují také dílčí otázky, které požadují více podrobností, například popis určité praxe nebo procesu. Očekává se také, že poskytne důkazy na podporu odpovědí – přiloží dokument nebo odkaz na webovou stránku, kde lze takové informace nalézt. Některé otázky se mohou v dotazníku objevit dvakrát. Jde jen o to, aby byly standardy jasně uvedeny.

 

Instituce odpovídá otevřeně a upřímně na všechny otázky s ohledem na to, že všechny odpovědi musí být dobře podložené a zdokumentované a případně předloženy externímu hodnotiteli.

 

Proces hodnocení nemá představovat další administrativní zátěž pro instituci, takže není třeba připravovat další dokumenty nebo nastavovat další procesy. Od instituce se jen očekává, že ukáže, jak něco realizuje v praxi.

 

Samozřejmě, v některých případech bude instituce muset změnit některé své interní procesy nebo zavést nové. Příprava na sebehodnocení a vyplnění dotazníků proto může trvat několik týdnů v závislosti na zkušenostech instituce s takovými postupy a dodržováním procesů.

 

Jakmile je proces dokončen a dotazník je uspokojivě vyplněn, je on-line odeslán do ratingové instituce. Další fází je návštěva externího hodnotitele nebo hodnotitele.

 

Průběžné monitorování a kontrola

Celým smyslem hodnocení a sebehodnocení v institucích vzdělávání dospělých je nastavení trvalého procesu zaměřeného na zvyšování kvality vzdělávání.

Instituce by pak měla vypracovat akční plán na základě zjištěných problémů a doporučení externích hodnotitelů. Měla by pravidelně sledovat pokrok prováděných akcí. Je vhodné provádět pravidelná sebehodnocení za účelem sledování zlepšení a identifikaci nových oblastí pro zlepšení kvality.