Qualtrack

Externí hodnotitel nebo hodnotitel má klíčovou roli a jeho hodnocení bude důležitým faktorem při hodnocení. Poté, co vzdělávací instituce provede autoevaluaci, kterou doplní o hodnocení jejími zákazníky, bude důležité potvrdit, že celý proces hodnocení byl proveden správně a má potřebnou validitu. Tuto roli plní externí hodnotitelé . Měly by zaručit, že jednotlivá hodnocení budou srovnatelná a nevzniknou rozdíly.

Klíčovými faktory efektivity a kvality celého procesu hodnocení budou nejen požadavky na externí hodnotitele, ale také jasně a komplexně nastavené procesy a kritéria hodnocení .

Externí hodnotitel provede hodnocení prostřednictvím:

 • Příprava
 • Návštěvy na místě a pohovory
 • Hodnocení zákazníků
 • Zpráva s doporučeními

 

Specifické požadavky na externí hodnotitele zahrnují:

1) Základní předpoklady:

 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • má čistý trestní rejstřík
 • jeho/její morální integrita nebo nestrannost nejsou zpochybňovány

 

2) Požadavky na odbornou způsobilost

 • absolvent VŠ – s minimálně bakalářským vzděláním v preferovaném oboru vzdělání, jako je andragogika, management,
 • prokáže 3 roky praxe na vedoucí pozici v oblasti vzdělávání a 3 roky pedagogické praxe, popř

 

3) Školení pro externí hodnotitele

 • již dříve absolvoval školení pro externí hodnotitele v oblasti vzdělávání

Pro úspěšný proces hodnocení je důležité, aby hodnocená instituce hodnotitele plně akceptovala. To zajistí ratingová instituce, která celý proces hodnocení administruje.

Školení pro externí hodnotitele organizuje ratingová instituce Qualtrack (partner projektu). Hodnotitelé musí absolvovat úvodní seminář o významu a přínosech různých systémů zajišťování kvality a používaného systému hodnocení. Proberou proces hodnocení, nestrannost hodnotitele, etický kodex hodnotitele, práva a povinnosti hodnotitele vč. důvěrnosti. Součástí školení by mělo být i cvičení zaměřené na řešení vzorových případových studií. Po absolvování takového školení bude hodnotiteli udělen certifikát.

Úlohou externího hodnotitele je projít dotazník společně s týmem kvality z hodnocené instituce a ověřit, zda lze odpovědi ověřit v pravidelné dokumentaci vedené institucí. Zjištění této práce budou zanesena do zprávy s konečným rozsudkem „Odpovědi potvrzeny“ nebo „Odpovědi nepotvrzeny“. Zprávu bude uchovávat ratingová instituce.

Velmi důležitou součástí procesu hodnocení jsou pozorování a doporučení externího hodnotitele ohledně zlepšení, která má instituce provést.

Hodnotitel také uvede, zda instituce splňuje podmínky pro udělení odznaku v některé ze zkoumaných oblastí. Odznak signalizuje, že kromě splnění všech základních kritérií kvality je instituce v něčem výjimečná, jako je například využívání digitálních technologií, a zaslouží si za to zvláštní uznání – odznak.

Návštěvu provedou dva až tři hodnotitelé. Pro účely pilotáže stačí jeden hodnotitel. Hodnotitelé jsou také průvodci a pomáhají institucím porozumět a plnit kritéria. Za tímto účelem se mohou dohodnout na předběžné návštěvě v první fázi procesu hodnocení a poté může proběhnout závěrečná hodnotící návštěva

 

Proces hodnocení

 1. Příprava – je založena na prostudování sebehodnotícího dotazníku instituce a kontrole všech podkladů. Z toho vznikne program hodnotící návštěvy.
 2. na místě – bude předem připravena s agendou, která stanoví harmonogram a osoby, se kterými se hodnotitel setká, zejména členové týmu kvality v instituci. Hodnotitele budou zajímat dokumenty jako Poslání/Vize, Stanovy, Interní směrnice ( včetně diskriminační doložky, pravidla GDPR atd.), Komunikační plán, Výroční zpráva, Etický kodex, Obchodní podmínky, Reklamační řád, Pracovní podmínky a podobný. Během návštěvy bude veden soubor rozhovorů se zástupci různých skupin v instituci, kteří mohou poskytnout potřebné informace, jako je vedení, učitelé/školitelé, administrátoři programu a studenti /klienti. Otázky budou směřovat k otázkám, které nebyly v odpovědích na dotazník jasné.
 3. Hodnocení zákazníků: Hodnocení práce vzdělávací instituce zákazníky je důležitým ukazatelem kvality její práce. Prvním krokem je, že instituce má zájem takové hodnocení či zpětnou vazbu od zákazníků sbírat, další věc je, jak je aplikuje k dalšímu zlepšování své práce.

Zákazníci jsou dva – zaměstnavatelé, kteří pro své zaměstnance nebo přímé příjemce vzdělávání objednávají nějaké vzdělávací programy, účastníci. Předpokládá se, že vzdělávací instituce má zavedený systém, který sbírá data o spokojenosti klienta. Proces hodnocení provede revizi stávajícího systému, není třeba zavádět konkrétní systém nebo shromažďovat konkrétní data jen pro účely procesu hodnocení. Externí hodnotitel si vyžádá a využije data z procesu zpětné vazby, které vzdělávací instituce pravidelně využívá.

 1. Závěrečná zpráva a doporučení – v průběhu evaluačního procesu se hodnotitel s institucí poměrně dobře seznámí. Pro instituci je přidanou hodnotou celého hodnocení, že hodnotitel sdílí postřehy a hlavně doporučení. Instituce si pak může vytvořit plán do budoucna a zlepšit své vnitřní procesy.

 

Obecná pravidla pro hodnotící návštěvu

 • Hodnotitelé dodržují dohodnutý harmonogram.
 • Hodnotitelé dodržují pravidla rozhovoru.
 • Hodnotitelé zacházejí se svěřenými daty a zpětnou vazbou jako s důvěrnými informacemi.
 • Hodnotitelé se snaží naslouchat s porozuměním a dělat objektivní závěry.
 • Hodnotitelé pracují jako tým a vzájemně se podporují.
 • Hodnotitelé jsou připraveni na nepředvídatelné události.

 

Pravidla komunikace a rozhovoru

 • Postoj hodnotitelů by měl být založen na průzkumném, otevřeném a akceptujícím přístupu, ve snaze porozumět bez ukvapených interpretací a soudů.
 • Používejte vhodný jazyk.
 • Navazujte kontakt, zaujměte otevřený a přátelský postoj, aktivně naslouchejte a projevujte zájem.
 • Během rozhovoru mluvte krátce a jasně, klást krátké a přímé otázky a nepřerušujte myšlenkový pochod respondenta.
 • Nemluvte příliš mnoho, aby měl respondent co nejvíce prostoru.
 • Požádejte o fakta a příklady, zvláště pokud jsou odpovědi příliš obecné, požádejte o další vysvětlení.
 • Ukončete pohovor včas podle plánu nebo konkrétní situace.