Qualtrack

Projekt Qualtrack nabízí další přístup k zajišťování kvality a tím je hodnocení kvality instituce. Je založen na souboru kritérií a souboru otázek. K získání certifikátu instituce s hodnocením kvality se předpokládá, že je instituce všechny splní . Existuje však také sada dalších otázek, které instituci umožňují ukázat některé specifické nebo jedinečné rysy svého vzdělávacího procesu, které si zaslouží extra body ve formě odznaku .

Když se instituce rozhodne získat hodnocení, podá žádost. Přihláška je registrována v online systému. Administrátor přihlášku potvrdí a zahájí proces hodnocení a stanoví harmonogram. Tuto metodiku a hodnotící otázky rovněž zpřístupní žádající instituci.

Proces má následující kroky:

  • Instituce provádí sebehodnocení prostřednictvím online dotazníku, kde vzdělávací instituce popisuje stav či procesy v dané vzdělávací instituci. Je důležité, aby instituce mohla prokázat, že splňuje základní soubor kritérií a splňuje standardní požadavky na kvalitu a některá speciální kritéria pro získání odznaku.

 

  • Externí hodnotitelé posoudí hodnocení podle instituce. Posouzení na místě provede vyškolený externí hodnotitel, který navštíví hodnocenou instituci a zkontroluje pravdivost všech tvrzení uvedených v autoevaluačním dotazníku.

 

  • Hodnocení zákazníků bude zohledněno a hodnotitel ověří klíčová tvrzení z autoevaluačního dotazníku u zákazníků dané vzdělávací instituce

 

  • Závěrečné hodnocení. Po obdržení zprávy od hodnotitele bude mít ratingová instituce shromážděna všechna data a zjištění potřebná pro konečný závěr, tj. zda hodnocená instituce splnila všechna kritéria a zda obdržela zvláštní odznak

 

  • Proces hodnocení je ukončen udělením certifikátu. Certifikát má platnost 3 roky. Může být zveřejněn na webu vždy s rokem vydání. Přehodnocení bude provedeno za jednodušších podmínek (bude upřesněno). Budou existovat národní registry certifikovaných/hodnocených institucí. Registry budou zveřejněny také na webu Qualtrack.

 

Jedním ze základních cílů projektu Qualtrack je oddělit kvalitní vzdělávací instituce od těch nedostatečně kvalitních. Pilotní projekt v České republice ukázal, že hodnocení je také motivačním prvkem pro instituce ke zlepšování procesů a standardů. Proto je nutné podporovat vzdělávací roli Qualtracku vůči vzdělávacím institucím, což v konečném důsledku povede ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkovi.

 

Aby tyto procesy probíhaly správně a ve standardizované podobě, bude zajištěno školení pro instituce a hodnotitele.